FORRETNINGSBETINGELSER

for møbelsnedkeri Kjeldtoft

 

Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer – også hvor køber foreskriver andre betingelser.

Afvigelser fra nedenstående salgs og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

 

§1 Leveringsklausuler

Evt. Aftalte leveringsklausuler fortolkes I henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket "ab fabrik" (”ex works"), uanset om sælger foranlediger og/eller bekoster varen sendt til køber.

 

§2 Forsikring

Transportforsikring tegnes af køberen, medmindre andet er aftalt.

Køber forpligter sig til også I øvrigt at holde varerne forsikrede.

 

§3 Tilbud og ordrebekræftelse

Afgivne tilbud er gældende  i 60 dage. Kun ordrer som sælger skriftligt har accepteret er bindende for sælger.

Med mindre andet er aftalt, er montering ikke indeholdt I tilbuddet. Priser er excl. moms.

 

§4Tegninger, beskrivelser og materialer

Sælger kan ikke drages til ansvar for problemer med fremstillede varer, der skyldes mangelfulde eller unøjagtige arbejdstegninger leveret af køber.

Mundtlige aftalte ændringer I specifikationer af de beordrede varer skal bekræftes skriftligt af sælger for at have gyldighed.

I tilfælde hvor køber leverer materialer, tages der forbehold for de omkostninger der kan opstå I forbindelse med materialernes uhensigtsmæssige beskaffenhed, og sælger forbeholder sig ret til at afvise at anvende  materialerne. Ved afvisning har køber ret til et nyt tilbud fra sælger.

 

§5 Betaling og sikkerhedsstillelse

Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling således:

For Privatkunder, netto kontant

Firmakunder, otte dage efter fakturadato

Møbelhandlere, fjorten dage efter fakturadato

Erlægger køberen ikke betaling I rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

Opgaver der samlet overstiger kr. 25.000,-  ex. moms, betales med 1/3 af summen ved arbejdets begyndelse. For opgaver der overstiger kr. 50.000,- ex. moms, skal køber tillige stille skriftlig bankgaranti, eller bankindeståelse,  for det fulde beløb inden arbejdet påbegyndes. Provision for denne garanti betales af sælger.               Alternativt betales halvdelen af entreprisesummen forud.

Endvidere kan der ved særlige specialopgaver vurderes at opkræve en forudbetaling for opgaven, uanset størrelsen.

Ved rykkerudsendelse pålægges  et gebyr på kr. 100,-.

Såfremt køberen ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælgeren.

 

§6 Ejendomsforbehold

Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

 

§7 Mangler

Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl I konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælgeren ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.

Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage årringe I træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Revnedannelse i massivtræ forårsaget af købers henstillen i for tørt miljø falder ikke under sælgers ansvar. Relativ fugtighed skal være ml. 45-65 %

Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køberen.

Måtte køberen konstatere mangler, skal køberen straks skriftligt underrette sælgeren herom.

 

§8 Produktansvar

Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt af produkt på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller dennes ansatte. Sælger er I intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs I samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker.  Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køberen p.g.a. en produktskade, skal køberen straks underrette sælgeren herom.

 

§9 Sælgerens forsinkelse

Erfarer sælgeren at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor leveringen kan påregnes at finde sted.

Hvis forsinkelsen med levering skyldes de I §11 nævnte omstændigheder (force majeure) eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Køberen kan ikke hæve aftalen grundet leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælgeren, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder.

Køberen kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælgeren.

 

§10 Køberens forsinkelse

Erfarer køberen at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.

Uanset, at køberen undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.

Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre varerne for køberens regning.

Sælgeren er berettiget til skriftligt at opfordre køberen til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage.

Undlader køberen at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælgeren ikke bærer ansvaret for, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af køberens forsinkelse.

Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham.

 

§11 Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand krig mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælgeren, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de I dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren.

Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihed som nævnt I denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund.

Uanset hvad der I øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt I denne §.

 

§12 Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.

Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

 

 

Skranke med jalousi i ask og glas topplade. Møbelsnedkeri Kjeldtoft